FAQ

Heb je vragen naar aanleiding van deze website? Kijk dan of ze hieronder worden beantwoord of mail naar info@ondernemersvooreengezondamsterdam.nl

Wat is Ondernemers voor een Gezond Amsterdam?
Ondernemers voor een Gezond Amsterdam is een netwerk van ondernemers, de Gemeente Amsterdam en kennisinstellingen die samen actie willen ondernemen om de voedselomgeving – van met name kinderen – in Amsterdam gezonder te maken.

Voor wie is het netwerk?
Het netwerk is er voor alle ondernemers die invloed hebben op de Amsterdamse voedselomgeving en waarvoor de productie en/of verkoop van voedsel tot hun kerntaken behoort (zoals winkels, groothandel etc.) én ondernemers die een beeldbepalende functie hebben binnen de voedselomgeving (zoals publieke instellingen en organisaties). Iedere deelnemer aan het netwerk bepaalt in samenspraak met het netwerk met welke acties zijn bedrijf of organisatie het grootste verschil kan maken in het gezonder maken van de voedselomgeving.

Wat is het doel van het netwerk?
Het doel is om aan de hand van concrete acties en maatregelen – die bijdragen aan een gezonder voedingsaanbod en aankoopgedrag – de voedselomgeving gezonder te maken. De doelstelling voor 2017 is om zoveel mogelijk ondernemers aan te laten sluiten bij het netwerk, waarmee de impact op de voedselomgeving zo groot mogelijk kan worden gemaakt.

Wie zijn de initiatiefnemers van het netwerk?
Het netwerk is een initiatief van Gemeente Amsterdam (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht), Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) en Vrije Universiteit Amsterdam. Deze partijen bewaken de inhoudelijke en onafhankelijke koers van het netwerk en fungeren als opdrachtgever richting derden. Zij stellen eveneens voorwaarden aan de deelnemende ondernemers en hun concrete acties en maatregelen (zie ‘verantwoording’).

Wat is de relatie met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht?
Het netwerk Ondernemers voor een Gezond Amsterdam maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Amsterdam wil dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien. Op dit moment heeft namelijk één op vijf kinderen in Amsterdam overgewicht of obesitas, oftewel zo’n 24.500 kinderen. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt samen met het netwerk van ondernemers aan een gezondere voedselomgeving voor kinderen.

Welke ondernemers zijn er al aangesloten bij het netwerk?
Albert Heijn is als eerste voedselonderneming aangesloten bij het netwerk, maar de samenwerking wordt nu doorlopend uitgebreid met nieuwe ondernemers. Voor het meest actuele overzicht van deelnemende ondernemers zie hier.

Op welke manier worden de deelnemers van het netwerk ondersteund bij het uitvoeren van acties om de voedselomgeving gezonder te maken?
Vanuit het netwerk wordt uitwisseling van kennis en ervaring tussen de ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit gebeurt via bijeenkomsten, door ondernemers aan elkaar te koppelen en via een online toolbox die onderdeel is van de website www.ondernemersvooreengezondamsterdam.nl. Via de website krijgen de ondernemers van het netwerk toegang tot ondersteunende materialen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Overzicht met bewezen effectieve acties/maatregelen
  • Good practices van ondernemers
  • Een winkelscan (om kansen voor verbetering te identificeren)
  • Posters- en raamstickers

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen ondernemers die zich aansluiten advies over de manier waarop zij de acties en maatregelen effectief kunnen uitvoeren en monitoren.

Hoe kunnen ondernemers zich aansluiten bij het netwerk?
Iedere ondernemer die zich aanmeldt voor deelname aan het netwerk wordt gevraagd een aanmeldingsformulier te ondertekenen. Hiermee onderschrijft de ondernemer de  hierboven genoemde doelstellingen en uitgangspunten van het netwerk. Ondernemers worden gevraagd om de actie(s) die zij ondernemen concreet te beschrijven. Vervolgens wordt door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam beoordeeld of de voorgestelde acties voldoende impact hebben op de voedselomgeving van kinderen. Indien dit niet het geval is dan worden ondernemers geholpen om hun acties aan te scherpen. Wanneer de acties voldoen wordt de ondernemer toegevoegd aan de deelnemers van het netwerk.

Wat zegt een vermelding als deelnemer aan het netwerk op deze site?
Deelname aan het netwerk wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de beschreven actie(s) op het aanmeldformulier van de betreffende ondernemer door de persoon of personen die op het aanmeldformulier staan. Omdat er in sommige situaties sprake is van franchiseondernemers, kan er niet zondermeer vanuit gegaan worden dat de acties gelden voor alle vestigingen van de betreffende ondernemer. Een vermelding betekent wel dat er concrete acties zijn toegezegd door de ondernemer om de voedselomgeving gezonder te maken en dat deze acties wordt gemonitord.

Op welke manier vindt de monitoring van de acties plaats?
Deelnemende ondernemers krijgen ondersteuning bij het monitoren van de resultaten vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Iedere ondernemer ontvangt in ieder geval minimaal één maal per kwartaal een mail waarin gevraagd wordt naar de voortgang van de acties. Ook worden mystery-shoppers ingezet die steekproefsgewijs ondernemers bezoeken om te monitoren hoe het met de ingezette acties gaat. Indien de betreffende ondernemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, behouden de initiatiefnemers zich het recht om deze ondernemer verdere deelname aan het netwerk te ontzeggen.

Hoe ziet de organisatie van het netwerk eruit?
De initiatiefnemers vormen samen de stuurgroep van het netwerk. De dagelijkse coördinatie van het netwerk wordt gedaan door Loek Leenen (Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht), Coosje Dijkstra (onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam), Martijn Kriens (Directeur business development Amsterdam Health Technology Institute) en Sebastiaan Aalst (Food Cabinet).